RACKSHACK

Phone Numbers: a. Rackshack SM Aura - 541-4766 b. Rackshack Circuit - 816-7722 / 817-0339 Operating Hours: a. Rackshack SM Aura - Daily, 10am to 11pm b. Rackshack Circuit - Mon to Thu 11am to 10pm; Fri & Sat 10am-11pm and Sun 10am-10pm

-